ഭാരം ഉയർത്തുന്ന രാജകുമാരി

Original Publisher: Pratham Books

Author: Sowmya Rajendran

Illustrator: Debasmita Dasgupta

Translator: Janaki Latha