നിങ്ങൾ മരംകൊത്തിയാണോ?

Original Publisher: Pratham Books

Author: Suhel Quader

Illustrator: Kalyani Ganapathy

Translator: Manoj Karingamadathil