എനിക്ക് ഒരു വയലിൻ വേണം.

Original Publisher: Room to Read

Author: Aruna Keerthi Gamage

Illustrator: Nuwan Chathuranga Athulasiri

Translator: Abdullah Zuhair