എല്ലാം പുതിയതാണ്.

Original Publisher: Pratham Books

Authors: Mala Kumar, Manisha Chaudhry

Illustrator: Priya Kuriyan

Translator: Abdullah Zuhair