പരിശ്രമത്തിനുള്ള സമ്മാനം

Original Publisher: StoryWeaver Community

Author: Anirudh Raghava

Illustrators: Ajit Narayan, Priya Kuriyan, Rajeev Verma 'Banjara', Rijuta Ghate, Soumya Menon

Translator: Priya G