ഒരു വിത്തിൽ നിന്നും വനം: വംഗാരി മാത്തായിയുടെ കഥ

Original Publisher: Book Dash

Author: Nicola Rijsdijk

Illustrator: Maya Marshak

Translator: Maya Kamal