വീട്ടിൽ എലി വന്നപ്പോൾ

Original Publisher: Pratham Books

Author: Sowmya Rajendran

Illustrator: Tanaya Vyas

Translator: Sini Mukundan