ഒരു പൂമ്പാറ്റ പുഞ്ചിരി

Original Publisher: Pratham Books

Author: Mathangi Subramanian

Illustrator: Lavanya Naidu

Translator: Maya Kamal