പുച്ച്ക്കുവിനൊരു പുസ്തകം

Original Publisher: Pratham Books

Author: Deepanjana Pal

Illustrator: Rajiv Eipe

Translator: Vishnupriya Rajesh