കൗശലക്കാരനായ ചെന്നായ

Author: Ramachandran A

Illustrator: Rob Owen