ഗിരീഷയെന്ന കൊച്ചു മിടുക്കി

Original Publisher: Room to Read

Author: Nazia Jabeen

Illustrator: Mamun Hossain

Translator: Vishnupriya Rajesh