രമ്യയുടെ നക്ഷത്രങ്ങൾ

Original Publisher: Pratham Books

Author: Mala Ashok

Illustrator: Helga Parekh

Translator: Ranjit R