മൊയ്ദീനും ഭൂതവും മാമ്പഴങ്ങളും

Original Publisher: StoryWeaver Community

Author: Sreedevi Gopakumar

Illustrator: Greystroke

Translator: Maya Janaky