എല്ലാം പുതിയത് പോലെ!

Original Publisher: Pratham Books

Authors: Mala Kumar, Manisha Chaudhry

Illustrator: Priya Kuriyan

Translator: Viji Sasikumar