എല്ലാം ആ കള്ളിപ്പൂച്ച കാരണമാണ്!

Original Publisher: StoryWeaver

Author: Anushka Ravishankar

Illustrator: Priya Kuriyan

Translator: Viji Sasikumar