കാട്ടിൽ വച്ചൊരു മുടിവെട്ടിക്കൽ

Original Publisher: Pratham Books

Author: Rohini Nilekani

Illustrator: Angie & Upesh

Translator: Sarat Kumar