HUNTING FOR FOOD

Author: Santhini Govindan

Illustrators: Deepa Balsavar, Maya Ramaswamy, Prabha Mallya, Preeti Krishnamurthy, Priya Kuriyan, Rijuta Ghate, Salim Kasamba , Sanjay Sarkar