മുടി മുറിക്കൽ ദിവസം

Original Publisher: Pratham Books

Author: Rohini Nilekani

Illustrator: Angie & Upesh

Translator: Indu Venugopal