Yehla, Rokhi!

Original Publisher: Pratham Books

Author: Annie Besant

Illustrator: Sandhya Prabhat

Translator: Mpumi Makosi