ಇರುವೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಹೆಸರುಕಾಳು

Author: Sarvendra Vikram

Illustrator: Shubhshree Mathur

Translator: Brinda N Rao