Translation by jigme wangden
Language Tibetan
Reading Level 1
10
བུ་དང་བུ་མོ་སུ་ཡིན་རུང་གཞན་ལ་རོགས་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། རོགས་པ་བྱེད་པ་ཡིན་ན་རང་གཞན་གཉིས་ཀ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེ།
Translation by Tenzin Woeser
Language Tibetan
Reading Level 1
10
བ་མོ་དང་བུ་གཉིས་ནས་མི་སུ་ཞིག་ལ་རོགས་པ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་། གཞན་ལ་རོགས་པ་བྱེད་ན་སེམས་སྐྱེད་པོ་བྱུང་གི་རེད་།