ಶೃಂಗೇರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಗಲು ಕಲಿತ
'Sringeri Srinivas Learns to Laugh', English , Level 2 by Rohini Nilekani
Angie & Upesh
2 is suitable for children who recognize familiar words and can read new words with help.
Kannada
Pratham Books
13
'ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ಷೌರ ದಿನಾಚರಣೆ'ಯಂದು ಶೃಂಗೇರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೋಪದಿಂದ ತನ್ನ ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ. 'ವಿಪರೀತ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು'ವಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ವಿಚಾರ ಹೊಳೆದಿತ್ತು. 'ವಿಪರೀತ ಶಬ್ದ'ದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಚ್ಚನಾದರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಿಯನಾದ, ಉದ್ದ ಕೂದಲಿನ ರೈತ ಪುನಃ ತುಂಬ ತುಂಬ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
Read Share Translate Re-Level Embed
Copied to clipboard!
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To translate a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To re-level a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To edit a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To upload an image please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To create a story you need to log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To create a story for "RetellRemixRejoice2016 Contest" you need to log-in using a desktop/laptop.