ਇੱਕ-ਪੰਖ ਗੱਜਪੰਛੀ
Neetu Sharma
'The Elephant Bird', English , Level 3 by Arefa Tehsin
Sonal Goyal, Sumit Sakhuja
3 is suitable for children who are ready to read on their own.
Punjabi
19
ਮੁੰਨੀ ਨੁੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿਗਾ ਕਿ ਓਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇੱਕ-ਪੰਖ ਗੱਜਪੰਛੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨੁੰ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ | ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਜਪੰਛੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਸਿਗਾ ਕਿ ਘੋੜੇ ਨੁੰ ਨਿਗਲਣਾ ਓਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਲੇਕਿਨ ਓਹ ਘੋੜਾ ਗਾਇਬ ਕਿਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ? ਇੱਕ ਜਾਦੂਈ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹਾਦੁਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ |
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To translate a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To re-level a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To edit a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To upload an image please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To create a story you need to log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To create a story for "RetellRemixRejoice2016 Contest" you need to log-in using a desktop/laptop.