யானைப்பறவை
N. Chokkan
'The Elephant Bird', English , Level 3 by Arefa Tehsin
Sonal Goyal, Sumit Sakhuja
3 is suitable for children who are ready to read on their own.
Tamil
93
கிராமத்தில் ஒரு குதிரையைக் காணவில்லை. யானைப்பறவைதான் அதைச் சாப்பிட்டிருக்கும் என்று எல்லாரும் நினைக்கிறார்கள், அந்த யானைப்பறவையைக் கொன்றுவிடத் தீர்மானிக்கிறார்கள். ஆனால், ஒரே ஒரு சிறுமிமட்டும் தைரியமாக அவர்களை எதிர்த்துநிற்கிறாள், 'யானைப்பறவை குதிரையைச் சாப்பிடவில்லை' என்கிறாள். உண்மையில் குதிரை எங்கே போனது? யானைப்பறவை உயிர் தப்பியதா? தெரிந்துகொள்ள இந்தக் கதையைப் படியுங்கள்.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To translate a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To re-level a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To edit a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To upload an image please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To create a story you need to log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To create a story for "RetellRemixRejoice2016 Contest" you need to log-in using a desktop/laptop.