हुशार राणी....
sangita saraf
2 is suitable for children who recognize familiar words and can read new words with help.
Marathi
27
दौलत शेतावर किती तास काम करत होता, हे पाहुण्‍याला काही चटकन लक्षात आले नाही. तेव्‍हा राणीने आपली हुशारी दाखविली. आणि शाळेतील गणिताचा संबंध घरी लावला आणि पाहुण्‍याचा गोंधळ कमी केला. गणितातील कालमापन या संकल्‍पनेवर आधारित ही राणीची गोष्‍ट............
time| hour| minute| Rani
Read Share Translate Re-Level Embed
Copied to clipboard!
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To translate a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To re-level a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To edit a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To upload an image please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To create a story you need to log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To create a story for "RetellRemixRejoice2016 Contest" you need to log-in using a desktop/laptop.