పప్లూ రాక్షసుడు
P. Santha Devi
'Paplu, the Giant', English , Level 3 by Ramendra Kumar
Zainab Tambawalla
3 is suitable for children who are ready to read on their own.
Telugu
Pratham Books
1041
అందరితోనూ దెబ్బలాడడం, ఇంకొకళ్ళను భయపెట్టడంలాంటివి ఇష్టంలేని వింత రాక్షసుడు పప్లూ. కానీ తనకి ఎంతో ప్రియమైన గ్రామస్థులకి ప్రమాదం వచ్చినప్పుడు, ఆ సమస్యని పరిష్కరించడానికి ఎంతో ఎత్తుకు ఎదిగాడు పప్లూ!
Read Share Translate Re-Level Embed
Copied to clipboard!
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To translate a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To re-level a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To edit a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To upload an image please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To create a story you need to log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To create a story for "RetellRemixRejoice2016 Contest" you need to log-in using a desktop/laptop.