ಕೆಂಪು ರೈನ್‌ಕೋಟ್
Ravikiran
'The Red Raincoat', English , Level 1 by Kiran Kasturia
Zainab Tambawalla
1 is suitable for children who are eager to begin reading.
Kannada
Pratham Books
65
ಮನುವಿನ ಬಳಿ ಹೊಸ ರೈನ್‌ಕೋಟ್ ಇದೆ. ಅವನು ಅದನ್ನು ಧರಿಸಲು ಕಾತುರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಮಳೆ ಬರದೆ ಅವನನ್ನು ಸತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವನು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ ಮಳೆಗಾಗಿ...
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To translate a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To re-level a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To edit a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To upload an image please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To create a story you need to log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To create a story for "RetellRemixRejoice2016 Contest" you need to log-in using a desktop/laptop.