துப்பறியும் துரை
N. Chokkan
Megha Vishwanath
2 is suitable for children who recognize familiar words and can read new words with help.
Tamil
617
துரைக்கு எதையாவது துப்பறிய ஆசை. பூதக்கண்ணாடியை எடுத்துக்கொண்டு காட்டுக்குள் நுழைகிறான். அங்கே அவனுக்கு ஒரு புதிய சிநேகிதி கிடைக்கிறாள். அதன்பிறகு என்ன நடந்தது? இந்தக் கதையைப் படித்தால் தெரியும்!
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To translate a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To re-level a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To edit a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To upload an image please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To create a story you need to log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To create a story for "RetellRemixRejoice2016 Contest" you need to log-in using a desktop/laptop.