ମନୁଆର ଗଣତି
Amrit Mishra
'Counting on Moru', English , Level 3 by Rukmini Banerji
Nina Sabnani
3 is suitable for children who are ready to read on their own.
Odia
Pratham Books
96
ମନୁଆର ଦୁନିଆରେ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ନାଚୁଥିଲେ, ଅଙ୍କମାନେ ତାଳି ମାରୁଥିଲେ ଓ ବିଭାଜନ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଲାଞ ସମାନ ଦିଶୁଥିଲା। ଦିନେ କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁନିଆ ସ୍କୂଲ୍ ରେ ଧୂଳିସାତ୍ ହେଲା। ମନୁଆ ସାହି ର ଦାଦା ପାଲଟିଗଲା। ତା’ପରେ କେହି ଜଣେ ମନୁଆକୁ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ ଓ ମନୁଆ ପୁଣି ଆଗ ପରି ମଜାରେ ପଢ଼ିଲା। ଏହି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କାହାଣୀଟି ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବ।
Fiction | Family & Friends | Math
Read Share Translate Re-Level Embed
Copied to clipboard!
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To translate a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To re-level a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To edit a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To upload an image please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To create a story you need to log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To create a story for "RetellRemixRejoice2016 Contest" you need to log-in using a desktop/laptop.