ಅಕ್ಕ ಮತ್ತು ರಂಗುರಂಗಿನ ಖಜಾನೆ
Sriram MS
Kaveri Gopalakrishnan
2 is suitable for children who recognize familiar words and can read new words with help.
Kannada
288
ಕೊಳಕಿನಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದ ಮಕ್ಕಳು ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಒಂದು ದಿನ ಅಕ್ಕ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನಕ್ಕೆ ರಂಗನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ತಂದ ಕಥೆಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಕ ಮತ್ತವಳ ಗೆಳೆಯರು ಪುಸ್ತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To translate a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To re-level a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To edit a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To upload an image please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To create a story you need to log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To create a story for "RetellRemixRejoice2016 Contest" you need to log-in using a desktop/laptop.