कोट्टावी राजाची झोपाळू नगरी
Sushrut Kulkarni
'Kottavi Raja and his Sleepy Kingdom', English , Level 3 by Yasaswini Sampathkumar
Henu
2 is suitable for children who recognize familiar words and can read new words with help.
Marathi
23
कोट्टावी राजाला मुळीच झोप लागायची नाही. मात्र फक्त रात्रीच. दिवस दरबारातले मंत्री जेव्हा कठीण प्रश्नांवर चर्चा करायचे, तेव्हा मात्र तो डुलक्या घ्यायचा. त्यानं प्रत्येकाला या समस्येवर उपाय विचारला. पण कुठलीच मात्रा चालेना. अखेरीस… चला तर, आपण कोट्टावी राजाच्या नगरीत काय घडलं ते पाहू!
Fiction | Funny | School Stories
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To translate a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To re-level a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To edit a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To upload an image please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To create a story you need to log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To create a story for "RetellRemixRejoice2016 Contest" you need to log-in using a desktop/laptop.