ಆಕಳಿಕೆ ರಾಜನ ತೂಕಡಿಕೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
Bhavya
'Kottavi Raja and his Sleepy Kingdom', English , Level 3 by Yasaswini Sampathkumar
Henu
3 is suitable for children who are ready to read on their own.
Kannada
Pratham Books
74
ಆಕಳಿಕೆ ರಾಜನಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮಾತ್ರ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಗಂಭೀರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಾನು ಮಾತ್ರ ತೂಕಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ರಾಜನಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಿಸಲು ಹೋಗಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವಂತಾಗಿದ್ದು ಏಕೆ? ಆಕಳಿಕೆ ರಾಜನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೊಂದು ವಿಹಾರ...
Fiction | Funny | School Stories
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To translate a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To re-level a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To edit a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To upload an image please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To create a story you need to log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To create a story for "RetellRemixRejoice2016 Contest" you need to log-in using a desktop/laptop.