कोट्टावी राजाची झोपाळू नगरी
Meera Joshi
'Kottavi Raja and his Sleepy Kingdom', English , Level 3 by Yasaswini Sampathkumar
Henu
3 is suitable for children who are ready to read on their own.
Marathi
Pratham Books
59
कोट्टावी राजाला रात्री मुळीच झोप यायची नाही. दिवसा मात्र, त्याचे मंत्री जेव्हा काही कठीण समस्यांवर चर्चा करायचे, तेव्हा राजाला डुलक्या यायच्या. त्यानं सगळ्यांना यावरचा उपाय विचारला. मात्र कशाचाच उपयोग होईना. शेवटी एक दिवस... चला तर. कोट्टावी राजाच्या नगरीत जाऊन येऊ आणि पुढं काय घडलं पाहू.
Fiction | Funny | School Stories
fiction
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To translate a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To re-level a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To edit a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To upload an image please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To create a story you need to log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To create a story for "RetellRemixRejoice2016 Contest" you need to log-in using a desktop/laptop.