કોટ્ટાવિ રાજા અને તેમનું નિંદ્રાધીન રાજ્ય
Riddhi Nath
'Kottavi Raja and his Sleepy Kingdom', English , Level 3 by Yasaswini Sampathkumar
Henu
3 is suitable for children who are ready to read on their own.
Gujarati
58
કોટ્ટાવિ રાજાને ઉંઘવામા તકલીફ હતી. ફક્ત રાત્રે. દિવસ દરમ્યાન, જ્યારે તેમના મંત્રીઓ જટિલ સમસ્યાઓ વિશે ચર્ચા કરતા, ત્યારે તેમને ઊંઘ આવતી. તેમણે દરેકજણને આ સમસ્યાના ઉપાયો પૂછ્યા. પણ કોઈ ઉપાય કામ ન આવ્યો. પણ જ્યારે... આ ચોપડી દ્વારા કોટ્ટાવિ રાજાના નગરની યાત્રા પર જાઓ અને જુઓ અાગળ શું થાય છે.
Fiction | Funny | School Stories
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To translate a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To re-level a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To edit a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To upload an image please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To create a story you need to log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To create a story for "RetellRemixRejoice2016 Contest" you need to log-in using a desktop/laptop.