ചുവന്ന റേൻകോട്ട്
Rashmi Balakrishnan
'The Red Raincoat', English , Level 1 by Kiran Kasturia
Zainab Tambawalla
1 is suitable for children who are eager to begin reading.
Malayalam
186
മനുവിന് ഒരു പുതിയ റേൻകോട്ട് കിട്ടി. പക്ഷെ അത് ഇടാൻ മഴ അവനെ കാതുനില്പിച്ചു.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To translate a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To re-level a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To edit a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To upload an image please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To create a story you need to log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To create a story for "RetellRemixRejoice2016 Contest" you need to log-in using a desktop/laptop.