நீமா இன்று என்ன சாப்பிடுகிறாள்?
Praba Ram , Sheela Preuitt
'What's Neema Eating Today?', English , Level 2 by Bijal Vachharajani
Priya Kuriyan
2 is suitable for children who recognize familiar words and can read new words with help.
Tamil
Pratham Books
41
சாப்பிடுவதை நேசிக்கும் நீமாவைச் சந்தியுங்கள். வழுக்கும் லிச்சிபழம் அமுக்கினால் பிதுங்கும் பழுத்த நாகப்பழம், புளிப்பான புளியங்காய், பச்சைப் பசேல் கீரை - இவை அனைத்தையும் அவள் விரும்புகிறாள். ஆண்டு முழுவதும் நீமா என்னவெல்லாம் மென்று கடித்து உண்ணுகிறாள் என்று பாருங்கள்!
Read Share Translate Re-Level Embed
Copied to clipboard!
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To translate a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To re-level a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To edit a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To upload an image please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To create a story you need to log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To create a story for "RetellRemixRejoice2016 Contest" you need to log-in using a desktop/laptop.